Trophies


 1. 100

  Binh nhì

  Với 50 bài viết,bạn đã lên chức Binh nhì
 2. 150

  Binh nhất

  Với 150 bài viết bạn đã lên Binh nhất
 3. 350

  Hạ sĩ

  Với 350 bài viết bạn đã lên Hạ sĩ
 4. 500

  Trung sĩ

  Với 500 bài viết bạn đã lên Trung Sĩ
 5. 700

  Thượng sĩ

  Với 700 bài viết bạn đã lên Thượng sĩ
 6. 1200

  Thiếu úy

  Với 1200 bài viết bạn đã lên Thiếu Úy
 7. 1600

  Trung úy

  Với 1600 bài viết bạn đã lên Trung Úy
 8. 2000

  Đại úy

  Với 2000 bài viết bạn đã lên Đại úy
 9. 3500

  Thiếu tá

  Với 3500 bài viết bạn đã lên Thiếu Tá
 10. 5000

  Trung tá

  Với 5000 bài viết bạn đã lên Trung Tá
 11. 7000

  Đại tá

  Với 7000 bài viết bạn đã lên Đại Tá
 12. 10000

  Thiếu tướng

  Với 10000 bài viết bạn đã lên Thiếu Tướng
 13. 15000

  Trung tướng

  Với 15000 bài viết bạn đã lên Trung Tướng
 14. 25000

  Đại tướng

  Với 25000 bài viết bạn đã lên Đại Tướng
Đầu trang