Điểm thành tích của minhqlkt


  1. 150

    Binh nhất

    Với 150 bài viết bạn đã lên Binh nhất
  2. 100

    Binh nhì

    Với 50 bài viết,bạn đã lên chức Binh nhì
Đầu trang