Phá pass sheet excel, phá pass excel


░░░░░░

Vi phạm nội quy
#1
Cách làm trong Excel 2007/2010 như sau: bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor rồi sau đó thực hiện theo bước 3 như phía dưới.

Cách làm trong Excel 2003 như sau:

1. Mở file Excel có chứa các Sheet có pass
2 Chọn menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor
3 Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass
Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.
( Nhiều máy khi bấm Alt + F11 thì không thấy cửa sổ bên trái hiện các Sheet )
4. Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5)


5. Máy hỏi bạn có muốn xử lý nó không ? Nếu muốn bấm YES


6. Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Và có thông báo sau khi phá Pass thành công.

Code :

Sub unprotectedAll()
Dim i As Integer

For i = 1 To Application.Sheets.Count
PasswordBreaker Application.Sheets(i)
Next

End Sub

Sub PasswordBreaker(MySheet)

Dim pass As String

If MySheet.ProtectContents = False Then

MsgBox "Sheet '" & MySheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation

Else

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As IntegerOn Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

pass = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)MySheet.Unprotect pass

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

If MySheet.ProtectContents = False Then

MsgBox "Sheet '" & MySheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation

End If

End If

End Sub
 

Attachments

Đầu trang