thắc mắc win10..update lỗi.....

#3
Đầu tiên,thử check window update services.msc có bị disable.Có khi quên chưa bật mà đã nhấn up
Cách 2:
https://techjourney.net/...
Cách 3: update window Installer lên 4.5
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=8483
bản cho vista:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8720a3d1-e21a-4e3e-875b-71f8328fe4e6&DisplayLang=en
thêm thông tin window installer xem blog của window installer team:
http://blogs.msdn.com/b/windows_installer_team/
hoặc thử tool fix:
http://www.totalsystemcare.com/
thấy quảng cáo không biết hay không
 
Sửa lần cuối::
Đầu trang