TESTED The Screaming Frog Seo Spider – Công cụ Phân tích Seo miễn phí

nguyenlinhk55

Wait For Me ^.^!
Ban quản trị
#1
The Screaming Frog Seo Spider là một chương trỉnh nhỏ trên máy tình để bàn. Bạn có thể cài đặt trên PC hoặc Macbook. The Screaming Frog Seo Spider có thể thu thập liên kết, hình ảnh, Css, script và các app. Nó có thể tìm được các yếu tố Onsite Page chủ chốt, trình bày trong các tag cụ thể cho phép bạn lọc những vấn đề SEO phổ biến.

The Screaming Frog Seo Spider cho phép bạn nhanh chóng phân tích, kiểm toán và xem xét một trang web.. Nó đặc biệt tốt cho việc phân tích các website lớn.Vì việc tự kiểm tra tất cả các trang của một website lớn là rất khó. Phần mềm có thể giúp bạn dễ dàng phát hiện lỗi duplicate content.


Bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu từ The Screaming Frog Seo Spider (url, page title, meta description, headings etc) sang file excel để phân tích,thu thập và fix lỗi của các dữ liệu thu thập được.

The Screaming Frog SEO Spider Sẽ báo cáo những vấn đề sau :

– Errors – Client errors such as broken links & server errors (No responses, 4XX, 5XX).
– Redirects – Permanent or temporary redirects (3XX responses).
– Blocked URLs – View & audit URLs disallowed by the robots.txt protocol.
– External Links – All external links and their status codes.
– Protocol – Whether the URLs are secure (HTTPS) or insecure (HTTP).
– URI Issues – Non ASCII characters, underscores, uppercase characters, parameters, or long URLs.
– Duplicate Pages – Hash value / MD5checksums algorithmic check for exact duplicate pages.
– Page Titles – Missing, duplicate, over 65 characters, short, pixel width truncation, same as h1, or multiple.
– Meta Description – Missing, duplicate, over 156 characters, short, pixel width truncation or multiple.
– Meta Keywords – Mainly for reference, as they are not used by Google, Bing or Yahoo.
– File Size – Size of URLs & images.
– Response Time.
– Last-Modified Header.
– Page Depth Level.
– Word Count.
– H1 – Missing, duplicate, over 70 characters, multiple.
– H2 – Missing, duplicate, over 70 characters, multiple.
– Meta Robots – Index, noindex, follow, nofollow, noarchive, nosnippet, noodp, noydir etc.
– Meta Refresh – Including target page and time delay.
– Canonical link element & canonical HTTP headers.
– X-Robots-Tag.
– rel=“next” and rel=“prev”
– AJAX – The SEO Spider obeys Google’s AJAX Crawling Scheme.
– Inlinks – All pages linking to a URI.
– Outlinks – All pages a URI links out to.
– Anchor Text – All link text. Alt text from images with links.
– Follow & Nofollow – At page and link level (true/false).
– Images – All URIs with the image link & all images from a given page. Images over 100kb, missing alt text, alt text over 100 characters.
– User-Agent Switcher – Crawl as Googlebot, Bingbot, Yahoo! Slurp, mobile user-agents or your own custom UA.
– Configurable Accept-Language Header – Supply an Accept-Language HTTP header to crawl locale-adaptive content.
– Redirect Chains – Discover redirect chains and loops.
– Custom Source Code Search – The SEO Spider allows you to find anything you want in the source code of a website! Whether that’s Google Analytics code, specific text, or code etc.
– Custom Extraction – You can collect any data from the HTML of a URL using XPath, CSS Path selectors or regex.
– Google Analytics Integration – You can connect to the Google Analytics API and pull in user and conversion data directly during a crawl.
– Google Search Console Integration – You can connect to the Google Search Analytics API and collect impression, click and average position data against URLs.
– XML Sitemap Generator – You can create an XML sitemap and an image sitemap using the SEO spider.


Download Now: Fshare – Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến
Pass unrar: nguyenlinhk55

License Key:

Vovan[Braga Software]
5DB18EC5CE-1533006401-2D941C33D2

Nguồn: The Screaming Frog Seo Spider – Công cụ Phân tích Seo miễn phí
 
Đầu trang