Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9 - Kích hoạt bản quyền Windows 10

Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9 - Kích hoạt bản quyền Windows 10

Digital License là gì?
Digital License (bản quyền số) là 1 loại bản quyền Windows được kích hoạt bằng Key Generic (key chuẩn của mỗi phiên bản Windows) kết hợp với thông số phần cứng của máy. Sau khi kích hoạt thành công, HWID (Hardware ID) của máy sẽ được lưu lại trong "Cơ sở dữ liệu" trên "Máy chủ kích hoạt" của Microsoft.