NI Vision Development Module 2019 x86/x64 Final

NI Vision Development Module 2019 x86/x64 Final

Dành cho người đã có một số hiểu biết khái niệm cơ bản trong Vision như ROI (region of interest), cách lập trình LabVIEW, lấy hình ảnh từ camera với Vision Development Module. Hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích mở tài liệu đúng chỗ & định hướng cho người quan tâm cụ thể ứng dụng OCR, còn cụ thể step-by-step thì đã có rất chi tiết trong tài liệu Help rồi.